RODO
Obowiązek informacyjny

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Salon Wilanów sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie, adres: Sarmacka 6 / 2I, 02-972 Warszawa, zwana dalej Administratorem.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO
  b. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą,
  na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO
  c. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  d. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego
  e. współpracy z Państwem w celu świadczenia usług przez Państwa
 3. Państwa dane możemy przekazywać:
  a. osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom,
  którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  b. podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
  c. innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
 4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie przez który moglibyście Państwo wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw.
  Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów
  i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: recepcja@salonwilanow.pl
lub pisemnie na adres siedziby firmy wskazany powyżej.